Lịch công tác

Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
18/03/2019
Sáng Họp giao ban

10h30

Chiều Kiểm tra 45' - Toán hình 6

Tiết 2

Thứ Ba
19/03/2019
Chiều Họp nhóm Văn 6, 9

Tiết 2 - 3

Kiểm tra 45' - Vật lý 6

Tiết 3

Thứ Năm
21/03/2019
Sáng Kiểm tra 45' - Văn 9

Tiết 2

36 Mạc Thái Tổ
Họp chi đoàn GV tại C502

10h30

Thứ Sáu
22/03/2019
Sáng Khối 8 đi tham quạn Panagon hill

6h

Thứ Bảy
23/03/2019
Sáng Tập huấn tư vấn tâm lý tại PGD

8h00 - 17h

Số 5 Hàng Bút

Đ/c Hoàng Huyền, P.Tiến, N.Hoa, K.Hiền, N.Toàn, L.Hải, M.Huyền