Thông báo danh sách chia phòng thi khối 6,7,8

Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019