Thông báo danh sách chia phòng thi khối 6,7,8

Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú