Thông báo danh sách chia phòng thi khối 6,7,8

Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú