Thông báo danh sách chia phòng thi khối 6,7,8

Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú